“There is a cost of doing something, and there is a cost of doing nothing”
จาก VP, Bank of America สู่ตำแหน่ง CFO ของ IFCG จึงทำให้มั่นใจได้ว่าการประกอบกิจการของบริษัท จะได้รับการคำนึงถึงการบริหารการเงินอย่างแท้จริง โดย CFO มืออาชีพ กุลธิดา เธียรนุกุล

“ด้วยการที่เราเรียนทั้งตรีและโทด้านการเงินแล้ว ก็ได้มีโอกาสทำงานด้านการเงินมาตลอด โดยเคยร่วมงานใน ฝ่ายบริหารการเงิน (Treasury Department) ของธนาคารแห่งอเมริกา (Bank of America) ซึ่งถือเป็นฝ่ายงานที่เป็นหัวใจสำคัญของธนาคารอย่างมาก โดยได้เริ่มต้นการทำงานในสายธนาคารจากการเป็น Money Market Dealer รับผิดชอบการบริหารควบคุมต้นทุนด้านดอกเบี้ยของธนาคาร จากนั้น มาดำรงตำแหน่ง Vice President, Corporate Dealer ให้คำแนะนำลูกค้าที่เป็นองค์กรในการบริหารความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ที่เป็นต้นทุนทางด้านการค้าที่สำคัญของธุรกิจ ทำให้เห็นว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นการบริหารต้นทุนด้านการเงิน ซึ่งมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทางธุรกิจ หากเราบริหารต้นทุนได้ดีนั่นก็คือทำให้ผลตอบแทนขององค์กรสูงขึ้น ไม่ต่างกับการบริหารสินทรัพย์ส่วนบุคคล หากเรามุ่งแต่จะทำกำไรโดยที่ไม่คำนึงถึงต้นทุนเลยบางครั้งมันก็ได้ไม่คุ้มเสีย ดังนั้นเราให้ความสำคัญกับทั้งการบริหารต้นทุนได้ถูกต้องและยังเพิ่มผลตอบแทนที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้อีกด้วย” กุลธิดากล่าว

กุลธิดากล่าวถึงความเป็นมาของการกำเนิด IFCG “เราให้ความสำคัญในการมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือที่เรียกกันว่า Client Focus ด้วยวิสัยทัศน์นี้ทำให้ผู้บริหารทุกคนมารวมตัวกันเพื่อสร้าง IFCG เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อตอบสนองเป้าหมายของการวางแผนการเงินที่สามารถตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้มากขึ้น” นอกจากนี้กุลธิดายังได้เสริมในส่วนของเป้าหมายในการวางแผนทางการเงินของลูกค้าว่า “เรามีการวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้าทุกท่านภายใต้ Solution Model ที่เรียกว่า Culture of Excellence นั่นคือ (1) Solution คือ คำแนะนำของเราต้องเป็นกลาง ซึ่งเราจะคัดสรรสินค้าทางการเงินที่หลากหลายขึ้นไว้บน Product Shelf เพื่อที่จะสามารถเลือกให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่แตกต่างกันในตลาด ตามโจทย์และผลตอบแทนที่ลูกค้าพอใจ ในความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ (2) People หรือบุคคลากรที่ปรึกษาของเราต้องมีความเป็น Professional มีคุณภาพทั้งภายนอกและภายในโดย IFCG Wealth Advisor ต้องผ่านหลักสูตรบังคับ ระบบการเรียนรู้ อบรม และทดสอบ certified trusted จาก IFCG wealth academy เรียกว่า “Trusted Advisor” และภายในคือ IFCG Core value (I-Integrity, F-Faith, C-Contribution และ G-Gratitude) และ (3) Technology เพื่อสอดคล้องกับยุคสมัยของโลก และ THAILAND 4.0 องค์กรเรา พัฒนาคุณภาพและความทันสมัย โดยการนำ tech เข้ามาช่วยวางแผนให้ลูกค้าเรียกว่านอกจากจะ High tech แล้วก็ต้อง high touch เป็นความสมบูรณ์ของ Professional knowledge + Work life balance and work smart by digital”

ด้วยความรู้ความสามารถที่ได้รับการการันตีจากผลลัพธ์และความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมา กุลธิดาจึงได้รับหน้าที่ President ของ IFCG Wealth Academy เพิ่มเติมอีกหนึ่งตำแหน่ง นอกเหนือจากการเป็น CFO ของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความรู้พร้อมกับพัฒนาที่ปรึกษาทุกคนให้เป็นมืออาชีพและก้าวทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลา IFCG Trusted Advisor จึงต้องผ่านการทดสอบที่รับประกันคุณภาพของที่ปรึกษาทุกคนจากสถาบัน IFCG Wealth Academy โดยกุลธิดาให้ชื่อว่า 4Es หรือ Qualification 4 E’s “ การทดสอบของทาง Academy เราค่อนข้างเข้มข้นเลยค่ะ เราใช้หลัก 4E’s นั่นคือ (1) Education ก่อนจะออกไปในตลาดเราต้องมั่นใจว่าคนของเรามีความรู้แน่ชัดและเพียงพอต่อการให้คำปรึกษากับลูกค้า ต้องผ่านหลักสูตรพื้นฐานของเราครบและมีการเก็บชั่วโมงเรียนเหมือนหลักสูตรการศึกษาปริญญาเพื่อประกอบอาชีพเลยค่ะ (2) Experience ไม่ใช่แค่เก่งในตำรา แต่ลงมือปฏิบัติก็ต้องทำได้ นี่เป็นส่วนของการทดสอบการบริหารวางแผนทางการเงินของกลุ่มลูกค้าตัวอย่างที่มีความหลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีของบริษัทเราเองที่เรียกว่า ‘iPlan’ รวบรวมตั้งแต่ข้อมูลของลูกค้า วางแผนให้Solutionกับลูกค้าจนครบกระบวนการ (3) Examination ที่ปรึกษาของเรา กว่าจะออกมาเป็นคนที่มีคุณภาพขนาดนี้ได้ ต้องผ่านการทดสอบที่เข้มข้นจากหลักสูตรการวางแผนที่เป็นแบบเฉพาะของเรา และทุกสินค้าที่เรารับเข้ามา ทุกคนจะต้องมีการทดสอบให้เข้าใจถึงตัวสินค้านี้ก่อนออกไปทำการขายอย่างมีคุณภาพ สุดท้าย (4) Ethics หรือจรรยาบรรณ เพราะเรามองถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จรรยาบรรณข้อนี้จึงเป็นอีกข้อที่สำคัญที่สื่อว่าองค์กรของเราให้คำแนะนำที่เป็นกลางและใส่ใจในผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักอย่างแน่นอน”