“เรามองประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ นี่คือเหตุผลที่ทำให้ IFCG เติบโตได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด และสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือเรื่องจรรยาบรรณ ซึ่งเป็นสิ่งที่ IFCG ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก”
คงศักดิ์อยู่ในแวดวงการเงินและการลงทุนมาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี โดยมีประสบการณ์ทำงานทั้งสายงานธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกันชีวิต อีกทั้งยังเป็นวิทยากรระดับ Platinum ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรยายให้หน่วยงานราชการ สมาคม และบริษัทต่างๆ โดยเหตุผลที่มาทำธุรกิจร่วมกับทาง IFCG เพราะมีแนวคิดการทำงานที่สอดคล้องกัน ได้แก่ การมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

“เรามองประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ นี่คือเหตุผลที่ทำให้ IFCG เติบโตได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด และสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือเรื่องจรรยาบรรณ ซึ่งเป็นสิ่งที่ IFCG ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางการเงินของเราต้องมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการเน้นย้ำเรื่องจรรยาบรรณ และการอบรมให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นหัวใจหลักที่ทำให้บริษัทเติบโตได้จนถึงทุกวันนี้” คงศักดิ์กล่าว

ความรับผิดชอบของคงศักดิ์คือดูแลการบริหารผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งหมดของบริษัท ดูแลระบบปฏิบัติการและขั้นตอนการทำงานให้ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ตั้งแต่การเปิดบัญชีลงทุน จนกระทั่งผลิตภัณฑ์ได้รับการส่งมอบให้กับลูกค้า รวมทั้งบริหารงานในส่วนของการติดต่อกับคู่ค้า เพื่อนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจ มีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีผลตอบแทนที่ดี เข้าสู่ Product Shelf ของบริษัท พร้อมทั้งรักษาความสัมพันธ์และแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบริษัท

“เราเป็นผู้แนะนำสินค้ากองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันใดก็ตามที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยมีการพิจารณารายละเอียดของสินค้าว่ามีความเหมาะสม ก่อนที่จะนำไปใช้ในการวางแผนการเงินให้กับลูกค้า”

“สินค้าของเรามีทั้งกองทุนรวมประเภทต่างๆ RMF LTF กองทุนส่วนบุคคล ตั๋วสัญญาใช้เงิน รวมทั้งสินค้าประกันชีวิต ซึ่งสินค้าเหล่านี้บริษัทไม่ได้เป็นผู้ออกเอง แต่เราคัดสรรมาจากผู้ออกผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือ สำหรับสินค้ากองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จะบริหารจัดการโดยที่ บล.เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) ซึ่งมีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ดูแล สินค้าอีกประเภทคือสินค้ากลุ่มประกันชีวิต เราจะเน้นประเภทกลุ่มการประกันชีวิตควบการลงทุน (Investment Linked) ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเรามีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสินค้าเหล่านี้”

ด้านนโยบายในการแสวงหาพันธมิตร คงศักดิ์บอกว่าพันธมิตรทางธุรกิจคือส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทเติบโต โดยบริษัทมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ที่เป็นทั้ง บล. และ บลจ. บริษัทฯให้เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางการเงินเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการเงินการลงทุนให้กับบริษัทคู่ค้า อาทิ บลจ.วรรณ, บล.เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) และ บล.ฟิลลิป ซึ่งบริษัทพันธมิตรทั้งหลายก็ให้การสนับสนุนในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเป็นอย่างดี นอกเหนือจากการฝึกอบรมใน IFCG Wealth Academy ทำให้บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ทางการเงินการลงทุนตามมาตรฐานที่อุตสาหกรรมกำหนด

คงศักดิ์บอกว่าบริษัทเปิดกว้างที่จะเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารการลงทุนที่แตกต่างจากที่มีอยู่ปัจจุบัน “บริษัทฯอยู่ระหว่างการพิจารณาจะร่วมเป็นพันธมิตรกับ บลจ. ที่มีความชำนาญในสินค้ากลุ่ม Property Fund ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าที่ผมมองว่ามีความปลอดภัย เพราะว่ามีหลักประกันที่มั่นคง และมีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจ รวมทั้งกองทุนรวมที่ลงทุนในบริษัทขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการเติบโตที่ดี”

สำหรับแผนการเงินที่นำเสนอให้ลูกค้านั้น คงศักดิ์อธิบายว่าได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และมาตรฐานการวางแผนการเงินที่เป็นสากล ที่มีการแบ่งออกเป็น Module ต่างๆ ได้แก่ การวางแผนลงทุน การวางแผนภาษี การวางแผนการประกัน การวางแผนการศึกษา การวางแผนเกษียณอายุ และการวางแผนมรดก หรือการถ่ายโอนทรัพย์สินให้ลูกหรือทายาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าแต่ละท่าน เราไม่เน้นสอนให้เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ แต่เราสอนให้ค้นหาเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าก่อน แล้วจึงนำผลิตภัณฑ์การลงทุนเหล่านั้น ไปช่วยตอบโจทย์แผนทางการเงินที่ลูกค้าต้องการให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง