บริการของเรา
ไอเอฟซีจี เราเข้าใจดีว่าลูกค้าแต่ละท่านมีความต้องการในชีวิตที่แตกต่างกัน เราจึงจัดกลุ่มประเภทการให้บริการวางแผนและ ให้คำแนะนำทางการเงินออกเป็น 6 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ทางการเงิน และความต้องการในแต่ละช่วงชีวิตของลูกค้า ภาย ใต้การคำนึงถึงผลประโยชน์และเป้าหมายของลูกค้าเป็นสำคัญ (Client-focus) ดังนี้
RETIREMENT PLANNINGการวางแผนเกษียณอายุ
คนส่วนใหญ่ไม่ได้ได้ว่างแผนที่จะล้มเหลว แต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน ฉะนั้นการประสบความสำเร็จทางการเงินนั้นเกิดขึ้นจากการวางแผนที่ดีเสมอ ในวัยเกษียณคือวัยพักผ่อนจากการทำงานหนักทั้งชีวิต คุณควรจะมีอิสระภาพในการจับจ่ายและใช้ชีวิตที่คุณเลือกได้ แผนการเงินที่ดีจะสามารถโจทย์ความต้องการของใครได้เพื่อให้คุณเกษียณได้อย่างเกษม
LIFE TIMELINE
our services
  • วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า เช่นสถานะทางการเงิน
  • ดูระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
  • นำความเสี่ยงมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายทางการเงิน
  • พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม
    สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ลูกค้า
  • บริการในส่วนการส่งเสริมสุขภาพและการใช้ชีวิต