บริการของเรา
ไอเอฟซีจี เราเข้าใจดีว่าลูกค้าแต่ละท่านมีความต้องการในชีวิตที่แตกต่างกัน เราจึงจัดกลุ่มประเภทการให้บริการวางแผนและ ให้คำแนะนำทางการเงินออกเป็น 6 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ทางการเงิน และความต้องการในแต่ละช่วงชีวิตของลูกค้า ภาย ใต้การคำนึงถึงผลประโยชน์และเป้าหมายของลูกค้าเป็นสำคัญ (Client-focus) ดังนี้
EDUCATION PLANNINGการวางแผนการศึกษาบุตร
ความฝันสูงสุดของพ่อแม่คือการเห็นลูกที่รักสำเร็จการศึกษาอย่างเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการวางแผนการศึกษาถือเป็นการวางแผนระยะยาวและมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เงินเฟ้อ ความสามารถในการหารายได้ของพ่อแม่ ดังนั้นการวางแผนจะต้องสามารถตอบโจทย์ในเรื่องการเติบโตของตัวเงิน และการันตีค่าการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
LIFE TIMELINE
our services
  • วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า เช่นสถานะทางการเงิน
  • ดูระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
  • นำความเสี่ยงมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายทางการเงิน
  • พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม
    สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ลูกค้า
  • บริการในส่วนการส่งเสริมสุขภาพและการใช้ชีวิต